Před uskutečněním nákupu na stránkách www.topeko24.cz doporučujeme, aby se kupující důkladně seznámil s následujícími informacemi. Dokončením objednávky kupující potvrzuje seznámení a odsouhlasení obchodních podmínek.

Obchodní podmínky a informace: 

Před objednávkou neváhejte se nás zeptat na dotazy, které Vás zajímají.

 • Objednávka je závazná, a při její zrušení účtujeme 20% z částky ( Kotel, krb a td. se vyrábí na míru dle Váši objednávky, doprava do skladu v Česku a manipulace přináší další náklady).

 • Neúčtujeme žádné zálohy při objednávce ani platbu za dopravu .

 • Po naskladnění na skladě v Česku, Vás budeme telefonický kontaktovat a domluvíme s Vámi den a čas dodání.

 • Platba při předaní hotově, kód EET Vám následně pošleme e-mailem nebo sms, není li dohodnutá jiná forma.

 • Zboží Vám doručíme na adresu dodaní na vratné euro paletě, připravte paletu k vracení nebo platbu za paletu 290 Kč,-

 • Řidič není povinen, zboží stěhovat do kotelny, je to zcela na dohodě mezi zákazníkem a řidičem. Při teto manipulaci se účtuje manipulační poplatek od 3000 Kč, záleží na terénu a predispozici  například kotelny. Proto prosím zajistěte další osoby na teto úkony.

 • Při dodaní kotle, můžete objednat montáž kotle u řídíce. Kotle dováži proškolený instalatér, a na místě může udělat nezávislou odhadovanou kalkulaci.

 • Při předaní zkontrolujte kompletnost dodaní a podepište předávací protokol.

 • Při instalaci pracujeme výhradně se svým materiálem, který máme od spolehlivých dodavatelů.

 • Potřebujete poradit z dotací, rádi Vám pomůžeme s zpracováním a zapsáním do KOTLIKOVÉ DOTACE, máme výrobky zapsané v seznamu dotovaných výrobků. POZOR JEDNÁ SE O KOTLE NA DŘEVNÍ PELETY.

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a  v ostatních případech se řídí platným Obchodním zákoníkem.

Záruční podmínky:

záruční podmínky, vždy jsou shodné se záručními podmínkami výrobce daného výrobků.

Montáž musí provádět oprávněný instalatér.

 • min 2  roky záruku na těsnost tělesa , dle typů a výrobce.

 • 2 roky na další díly a součástky.

Na kotel namontovaný oprávněným instalatérem se směšovacím ventilem nebo kotlovým čerpadlem chránícím před teplotou vratné vody pod 50C výrobce poskytuje :

 • 4 -5 let záruku na těsnost tělesa kotle, dle typů kotle a výrobce.

 • 2 roky na další díly a součástky kotle.

Na zásobník vody namontovaný oprávněným instalatérem 

 • 2-5  let záruku na těsnost tělesa zásobníku, dle typů zásobníku a výrobce.

 • 2 roky na další díly a součástky.

VEŠKERÉ VAŽNĚJŠÍ OPRAVY PROVÁDÍ  AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

záruka se nevztahuje na součástí podléhající opotřebení během používáni kotle a to na šnek, deflektor,těsnění, rukojetí, keramické vložky, těsnění, ložiska, závěsy, zavity a lakové nátěry.

záruka se nevztahuje na kotel, který nemá provedenou povinnou kontrolu ( revizi) dle zákona 201/2012 SB paragraf 17 odst. 1, písm. h).

Pro uplatnění záruky připravte potvrzený záruční list, kopii revizní zprávy a fakturu o koupi kotle.

Reklamační řád:

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba 12 měsíců od převzetí zboží. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 6 měsíců od poskytnutí služby.

Více informací o reklamacích najdete v Obchodních podmínkách.

Formulář pro uplatnění reklamace najdete zde: 

Ochrana osobních údajů:

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Natalija Holubová,  se sídlem Palackého 39, Železnice, 507 13,obchodní jméno- TOPEKO24 

Zapsaná v MuJc/2015/26062/ZU/7

Sp.zn. SPOZU 2372/2015

IČO: 04470346, DIČ: CZ8151229944

 (dále jen: „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Palackého 39, Železnice 57 13

email: info@topeko24.cz

telefon: +420 777 108 670 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

 • zajišťující služby provozování e-shopu (prestaShop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

když odkázy nefunguji veškéré formuláže Vám zašleme na požádaní e-mailem. Kntaktujte nás e-mailem: Topeko24.cz