NAŠI ŘIDIČI, JSOU KVALIFIKOVANÍ INSTALATÉŘI DŮKLADNĚ PROŠKOLENÍ OD VÝROBCE.

Při dovezení kotle můžete rovnou objednat instalaci zakoupeného zboží - řidič s Vámi prokonzultuje možnosti vzhledem k stavbě kotelny a požadavkům k instalaci a Vašim potřebám. Tato konzultace je zcela nezávazná a odhadovanou kalkulaci Vám zpracujeme ZDARMA.

PŘI INSTALACI OD NAŠÍ FIRMY AUTOMATICKÝ OBDRŽÍTE PRODLOUŽENOU ZÁRUKU!! 

Naši instalatéři jsou proškoleni od výrobce a na školení si vyměňují zkušenosti s montéry jiných zemí. Máme povinné školení jednou za rok. 

ZARUČUJEME KVALITNÍ PRODUKT SE ZÁRUČNÍM A POZÁRUČNÍM SERVISEM.

MODERNÍ KOTLE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, NÁHRADNÍ DÍLY SKLADEM.

KVALIFIKOVANÝ PROŠKOLENÝ PERSONÁL.

Jsme zaregistrované v seznamů výrobců MŽP ČR.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Kontrolu smí provádět osoba oprávněná a proškolená výrobcem daného kotle.

( TAKZVANÉ REVIZE KOTLŮ )

Provádíme revize, zaškolení i spouštění kotlů DRAGON, SAS, TOPEKO, ALTERECO,  a kotlů s neznámým výrobcem  s hořákem firmy KIPI . Následně u nás si můžete objednat záruční nebo pozáruční servis naších výrobků.

 ĆASTÉ OTÁZKY

Kdy mám myt revizi na kotel?

První  kontrola má byt provedená spolu s uvedením topného zdroje do provozu. Následně opakována každé 3 roky.  Do konce 2019 roku měla by byt provedená 2 kontrola kotle, který byl zakoupený do roku 2016.

Jsou revize někde evidované?

provozní evidenci odborně způsobilý technik je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu

„(9) Odborně způsobilá osoba( OZO) podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“.

Kde najdu kontakt na technika?

K těmto účelům slouží databáze MŽP odborně způsobilých osob (v provozu na webových stránkách MŽP nejpozději 1. 1. 2020) Slouží k dohledaní výrobce kotlů pro veřejnost.

Co když nenajdu technika nebo technik bude zdaleka?

Kontaktujete výrobce svého kotle, který vám ve lhůtě 30 dnů podá vyjádření o dostupnosti odborně způsobilé osoby za obecně přijatelnou cenu (referenční finanční limit stanovený ve vyhlášce), pokud toho nebude schopen, nebo se do 30 dnů nevyjádří, můžete si zvolit odborně způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou ke kontrole stejného typu spalovacího zdroje. Vyjádření výrobce (komunikaci) budete muset na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností přiložit k dokladu o kontrole. Pokud tak neučiníte, ani neprokážete, že jste o vyjádření výrobce požádali, dopouštíte se tím přestupku dle § 23, odst. 1, písm. h) zákona, tedy „neprovedl/a jste jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředložil/a na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly“, a může vám být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč

Může mi udělat kontrolu známý instalatér? 

Můžete si zvolit jinou odborně způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou ke kontrole stejného typu spalovacího zdroje když výrobce se nevyjádří do 30 dnů nebo nebude schopen Vám zajistit osobu, která Vám povede kontrolu za referenční finanční limit stanovený ve vyhlášcePOZOR vyjádření od výrobce uschovejte k předložení, bez něj kontrola není plátna

Co je referenční limit?

1585 Kč + DPH za 1 kotel bez řídící jednotky

1848 Kč + DPH ZA 1 kotel s řídící jednotkou.

Cena je včetně dopravy do 50 km.

V případě dalších dotazu neváhejte nás kontaktovat. 

KOTEL TOPÍ - VY ODPOČÍVÁTE!

odkaz na často kladené otázky a odpovědí z MŽP ohledně kontroly kotlů